ประเทศไทยเป็นสังคมที่กำลังเติบโต และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษามากขึ้น เข้าใจ และต้องการการวางแผนทางการเงินเพื่อให้มั่นใจ และมีทิศทางที่ถูกต้อง สำหรับอนาคต

 ตลาดของนักวางแผนทางการเงินกำลังเติบโต ผู้บริโภคต้องการที่ปรึกษาที่ชำนาญ และจริงใจในการให้คำปรึกษา  ประกอบกับนักวางแผนการเงินที่ชำนาญ มีประสบการณ์ เข้าใจกระบวนการทำงาน ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก รวมถึง เทคโนโลยี สังคมออนไลน์  สถานการณ์ covid ช่วยเร่งให้คนสนใจ และต้องการการบริการที่เป็นระบบของที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพด้วย พื้นฐานทางธุรกิจ ระบบวัฒนธรรมของ Fin R Wealth สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภค

   ระบบกระบวนการทำงานของที่ปรึกษา Fin R  มีขั้นตอนที่ชัดเจน ใช้ความสามารถเฉพาะของแต่ละคน และใช้ IT มาเติมเต็มในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถขยายเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต สอดคล้องกับตลาดที่กำลังเติบโต